A Paloma termékek a varázslatos illatokat ötvözik a modern formatervezéssel. Cégünk 1986-ban alakult azzal a céllal, hogy innovatív légfrissítők gyártásával kielégítse az igényeket. Három évtizedes gyártási tapasztalatunk és az ügyfelek visszajelzéseinek köszönhetően olyan klasszikus és trendi illatokat használunk, amelyek megfelelnek a szigorú EU-s előírásoknak. Mindezeknek az eredménye, hogy most már számos benzinkút, hipermarket és drogéria lánc szállítója lettünk. 200 munkatársunk elkötelezett a minőségi gyártás mellett. Alkalmazottaink 3000 négyzetméteres munkaterületen dolgoznak a legjobb anyagokkal és a legmodernebb technológiával. A Paloma autó légfrissítők széles körben ismert termékcsaládjának és újdonságaink részletes termékismertetőjét honlapunkon tekinthetik meg.

Etikai kódexAz Etikai Kódex megerősíti az alapvető értékeinket, és iránymutatást nyújt az etikus döntéshozatalra és felelősségvállalásra. Alapvető értékeink alakítják a vállalati kultúrát és meghatározzák vállalkozásunk karakterét, irányt mutatnak viselkedésünkben. Minden munkatársunktól elvárjuk, hogy eszerint cselekedjen a vállalkozás képviseletében minden üzleti helyzetben.

Vállalkozásunk legfőbb értékei:

A tudás, a szakszerűség, a bizalom, a becsületesség és a hitelesség és a termékminőség a LA PALOMA Kft-nél kötelező érvényű, alapvető értékek.

Minden munkatársunk a lehető legjobb tudása szerint, - a jogszabályokat teljes mértékben betartva - végzi tevékenységét, jóindulattal és a legnagyobb tisztelettel viselkedik a belső és külső munkakapcsolataiban résztvevő partnerekkel.

Társaságunknál felhalmozott tudás, tradíció és innovatív képesség egyensúlyában rejlő előnyöket vevőink érdekében hasznosítjuk. Tudásintenzív, minden munkakapcsolatban etikusan viselkedő szervezetté kívánunk válni.

A vállalati kultúra alapelemei:

Etikus üzleti gyakorlat

Minden partnerünkkel (vevők, megbízók, beszállítók, alvállalkozók, tanácsadók, egyéb üzleti partnerek) kölcsönös előnyökön alapuló „NYERTES-NYERTES” kapcsolatra törekszünk. Elvárjuk, hogy üzleti partnereink is a miénkhez hasonló üzleti alapelveknek feleljenek meg.

Minden gazdasági tevékenységünk során a tisztességes nyereségre törekvés jegyében, jóhiszeműen és gondosan kell eljárni. Társaságunk nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely már a vállalás időpontjában előre láthatóan sem teljesíthető.

Jó minőségű, megbízható termékeket és szolgáltatásokat szabad csak kínálni, ezekről megfelelő tájékoztatást kell adni, mindezekért felelősséget kell vállalni.

Az üzleti partnerek számára fontos információk nem hallgathatók el, és illetéktelenek számára nem szolgáltathatók ki. Hamis értesülések terjesztése nem megengedett.

Megengedhetetlen a megfelelő felkészültség, szakképzettség és szakértelem nélkül vállalt szerződés, a szakszerűtlenül, rossz minőségben, a szakma lényeges fogásainak alkalmazása nélküli tevékenység.

Nem lehet szerződni olyan tevékenységre, amelynek folytatásához szükséges hatósági engedélyek és más jogi feltételek nem állnak rendelkezésre.

Üzleti titoktartás:

Üzleti titkot jogosulatlanul - a titok birtokosának hozzájárulása nélkül - nem szabad megszerezni, felhasználni, vagy mással közölni. A munkavállalókkal és a fogyasztókkal kapcsolatos adatokat bizalmasan kell kezelni.

A versenytársak vagy hasonló üzletkörben dolgozó vállalakozások partnereinek listája üzleti titok. Az ilyen üzleti titok felhasználásával nem tisztességes mások megrendelői körének felderítése, azok befolyásolása és átcsábítása, mások megrendeléseinek ilyen módon történő megszerzése.

Az üzleti tárgyalások vagy más üzleti kapcsolatok révén megszerzett titkokat csak a két fél közötti kapcsolatban és csak arra a célra indokolt felhasználni, amiért azokat közölték.

Hírnévrontás tilalma:

Az üzleti partnerek, versenytársak jó hírét tiszteletben kell tartani, róluk megalapozatlan rossz hírt vagy bizalmatlanságra alapot adó információt híresztelni, valós tényeket hamis színben vagy összefüggésben feltüntetni nem megengedett.

Tilos más vállalkozás jó hírnevét, hitelképességét vagy üzleti megbízhatóságát valótlan tény állításával, vagy valós tény hamis színben való feltüntetésével, vagy bármilyen egyéb módon sérteni vagy veszélyeztetni.

Nem tisztességes alaptalanul híresztelni más vállalkozás tönkremenetelét, bezárását, csődjét vagy felszámolását, fizetőképtelenségét, ezek bekövetkeztének veszélyét, valamint a termékek és szolgáltatások alkalmatlanságát vagy veszélyeztető voltát.

Versenytársakkal való viszony

Az azonos szakmában, piacon és érdekeltségi körben működő partnerekkel korrekt kapcsolatot kell tartani. Ezen belül tiszteletben kell tartani, és megértéssel kell fogadni mások üzleti érdekeit és törekvéseit.

A versenytársak üzleti magatartására és eredményeire vonatkozó információk szerzésében nem lehet az üzleti titkokat megsérteni.

Nem tisztességes a becsületes versengést rossz hírek keltésével, jogtalan előnyök szerzésével befolyásolni.

A versenytársak eredményeinek szakmai elismerése erősíti az egész szakma tekintélyét.

A versenytársak közötti olyan együttműködés, amely a piaci verseny kizárására, korlátozására irányul nem elfogadható.

A munkaerőpiacon kialakult verseny keretében tisztességtelen a munkaerő csábítás, ha az a partnerek üzleti potenciáljának kifejezett gyengítését célozza. A munkaerő csábítás súlyosan elítélhető esete, ha annak célja az üzletfél titkainak, pl. ügyfeleinek megismerése vagy átcsábítása.

Etikátlan az árakat túlzottan, vagy aránytalanul alacsonyan vagy magasan megállapítani, tartani, érvényesíteni, kikényszeríteni. Ennek megállapítása során figyelembe kell venni többek között a termék, szolgáltatás (beleértve a helyettesíthető terméket és szolgáltatást is) szakmában szokásos árát, tisztes hasznát, előállítási, beszerzési költségét, az árképzést befolyásoló egyéb tényezőket és a piaci viszonyokat, valamint az etikátlan ár más vállalkozásokra gyakorolt hatását.

Jogszabályok, szerződések betartása

Társaságunk és munkavállalóink számára alapkövetelmény, hogy mindig a vonatkozó jogszabályoknak, az üzletági és etikai normáknak, valamint a szerződésekben vállalt kötelezettségeiknek megfelelően járunk el.

Belső információk kezelése

Belső nyilvántartásainkat mindig pontosan kell vezetni, minden, az üzlettel kapcsolatos lényeges információt, adatot változtatás, kozmetikázás nélkül kell rögzíteni, és feldolgozni.

Az alkalmazottaknak tartózkodniuk kell a belső információk bárki számára való kiadásától, beleértve a barátokat és családtagokat is.


A megrendelőkkel, vevőkkel való kapcsolat

Minden vevőkapcsolatban elvárjuk, hogy munkatársaink udvariasan, tisztelettel, becsületesen és tisztességesen viselkedjenek. Olyan bánásmódban részesítsék a hozzánk fordulókat, amit saját maguk számára kívánnának fordított helyzetben.

A közönség kapcsolatokban (PR), reklámban, a vevők tisztes, a lényeges összefüggésekre kitérő tájékoztatása elvárható.

Tilos a vevők félrevezetése.

A reklámban mások, nevesített áruihoz vagy szolgáltatásaihoz képest előnyökre hivatkozni nem megengedett – kivált, ha annak nincs valós alapja - még akkor sem, ha az pl. csak a szélesebb választékra vagy a kedvezőbb feltételekre utal.

A vevők, megrendelők számára fontos információkat nem szabad elhallgatni, a vállalkozó termékeit és szolgáltatásait illetően tájékoztatási kötelezettséggel tartozik. Különösen fontos az árakról és az áralkalmazási és fizetési feltételekről szóló tájékoztatás, amelynek teljes körűnek kell lennie.

A vevőkkel szemben nem szabad tisztességtelenül egyoldalú előnyt alkalmazni. A szerződések rendelkezéseinek megváltoztatása csak kétoldalú megegyezéssel történhet.

Nekünk fontos Ügyfeleink véleménye, amelyet tevékenységünk fejlesztésénél figyelembe veszünk, ezért ügyfélszolgálatunkon a kölcsönös bizalomra épülő, gyors, korrekt panaszkezelésre, konzultációra számíthatnak.

Ellenőrző szervek, hatóságok, közszolgálatokkal való kapcsolat

A közhatalmi szolgálatot ellátó vagy arra hatást gyakorló személyek korrumpálása nem megengedett.

A hatósági eljárások korrupcióval történő befolyásolása, a jogellenes magatartásra történő biztatás nem megengedett.

Egyetlen alkalmazott sem ajánlhat fel pénzösszeget, vagy más szabályba ütköző ajándékot, anyagi juttatást hivatalos személynek vagy üzletkötés céljából.

Értékek, tudásbázis

Minden munkavállaló kötelessége, hogy munkáját a legjobb tudása szerint végezze, gyakorlati tapasztalataival szerzett ismeretekkel hozzájáruljon a vállalati tudásbázis gyarapításához. Elvárható, hogy önmagát állandóan képezze, fejlessze a szakma fejlődési ütemének megfelelően, amit a vezetőség különböző eszközökkel, diszkrimináció nélkül támogathat.

A munkatársaknak elkötelezetteknek kell lennie a vállalat céljai iránt, amit a vezetőség folyamatosan megismertet velük. Elvárható az aktív részvétel a társaság működésének javításában. A tapasztalatok illetve az információk szervezeten belüli megosztásával a tevékenységünk eredményességének folyamatos fejlesztésére törekszünk a vevők követelményeinek teljesítésében, elégedettségének javításában.

A szakmai, ágazati, területi szervezetekkel való kapcsolatok

A szakmai és területi érdekképviseleti szervezetben betöltött tisztségek közvetlenül nem szolgálhatják üzleti előnyök szerzését.

Munkatársi kapcsolatok

Biztosítani kell, hogy az alkalmazottakkal való kapcsolat az emberi méltóság és a személyiségi jogok maradéktalan tiszteletben tartásán alapuljon.

Tilos bármiféle diszkrimináció, vagy zaklatás a foglalkoztatásban; vonatkozik ez különösen a faji, nemi, vallási, nemzetiségi, életkori, vagy a munkakörrel össze nem függő egészségügyi megkülönböztetésre.

Az alkalmazottaknak ismerniük kell a helyes üzleti gyakorlat munkakörükre vonatkozó elvárásait is, és azokat lelkiismeretesen alkalmazniuk is kell. Ha valaki nincs tisztában valamivel, akkor segítséget kell kérnie, mielőtt cselekszik.

A munkavállalóktól és a munkaadóktól kölcsönösen elvárható a társaság vagyonának, eszközeinek óvása és megőrzése, valamint, hogy egymáshoz lojálisak legyenek és törekedjenek kölcsönös problémáik megoldására.

Senkinek sem áll jogában olyat kérni a munkatársainktól, hogy szegje meg a törvényt, vagy szegüljön szembe a társaság értékeivel, szabályzataival vagy eljárásaival.

Helytelen cselekedetek esetén figyelmeztetni kell egymást az elvárt normák betartására.

Egészség-és környezetvédelem

A Kft. vezetősége sem nyereségességi, sem üzletszerzési, sem egyéb érdekből nem hajlandó az egészség vagy a munkahelyi biztonság veszélyeztetésére.

Gazdasági döntéseinkben minden esetben figyelembe vesszük a környezetvédelmi szempontokat is, a munkatársak környezettudatos magatartását folyamatosan fejleszteni kell nyilvánvaló szabályok felállításával és személyes példamutatással.

Gondoskodunk arról, hogy termékeink és tevékenységünk környezetre gyakorolt hatása megfelelő legyen, szolgáltatásaink innovációja során ügyelünk azok környezetre gyakorolt káros hatásainak csökkentésére, törekszünk az energiával való takarékosságra, a hulladék csökkentésére és visszagyűjtésére, a nyilvántartások valós adatokon alapuló elkészítésére és a bevallások benyújtására.

Üzleti tisztesség

Társaságunk nem fogad el - és nem ad - sem közvetlenül, sem közvetve - kenőpénzt, vagy más tisztességtelen előnyt annak érdekében, hogy üzleti, piaci vagy pénzügyi előnyöket szerezzen.

Alkalmazottaink nem ajánlanak fel és nem fogadnak el ajándékot vagy fizetséget üzleti, piaci, pénzügyi előny megszerzése érdekében. Minden ilyen jellegű ajánlatot azonnal jelezni kell a felettes vezetőnek.

Érdekellentét

A társaság elvárja alkalmazottaitól, hogy kerüljék azokat a személyes tevékenységeket és pénzügyi érdekeket, amelyek munkahelyi elkötelezettségükkel ellentétesek lehetnek.

A társaság munkavállalói nem kereshetnek előnyt saját maguk vagy mások számára a pozíciójukból származó lehetőségeik helytelen felhasználása által.KüldetésünkA legalapvetőbb szándék: termékeink gyártása és forgalmazása minél szélesebb körben.


Vezető szerepet kívánunk betölteni Magyarország autóillatosító gyártásában, fontos feladatunknak tartjuk tevékenységünk révén az illatosítók minél jobb minőségű előállítását. Célunk az olyan termékek fejlesztése, melyek kivitelezésével, az alkalmazott technológiával, a kényelmi és biztonsági szempontoknak is megfeleljenek. Szaktudásunk és innovatív módszereink révén megvalósuló színvonalas termékfejlesztéseinken túl az eredményes és hatékony pénzügyi gazdálkodás megvalósítására is törekszünk. Alapanyagaink leghatékonyabb felhasználása érdekében tevékenységünket igyekszünk összehangolni importőreinkkel. Ám ismerjük morális kötelezettségeinket is, melyek értékeink megőrzésére, a tehetség gondozására és a környezetünk megóvására szólítanak fel bennünket. Ennek szellemében, örökségünk és felelősségünk szemmel tartásával tevékenykedik társaságunk.